برای بحرین و تمام آزادیخواهان جهان

«‌ هو الحاکم‌ »

امّا عطر آزادی، فضای جهان را پر کرده است. درست ببویید تا حس کنید!

این عطر، از ملکوت آسمان می آید یا به ملکوت آسمان می رود، نمیدانم امّا این را می دانم که درهای دنیای ما، دیگر، بر همان پاشنه که می گردید، نمی گردد.

چرا که ایمان به آزادی، ایمان به نجات انسان، ایمان به تسلّط عشق، سراسر جهان را خونباران کرده است ...

دیگر این آسیا نمی گردد مگر با خون من و شما، و خرد نمی کند مگر استخوان ستمکاران را ...

/ 1 نظر / 9 بازدید